Projekt "Firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Dofinansowanie projektu z EU: 23 398 PLN